Kolekcja Lines-sposób na nowoczesną i użytkową sypialnię

Kolek­cja mebli sypial­nia­nych Lines spraw­dzi się w nowo­cze­snych aran­ża­cjach. Pro­ste bry­ły i prze­my­śla­ne roz­wią­za­nia pod­no­szą kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne ciem­nej sza­ro­ści (lava) i dąb car­pa­tia bie­lo­na z pew­no­ścią zachwy­ci miło­śni­ków sto­no­wa­nych aran­ża­cji. Spo­kój i ciszę pod­czas użyt­ko­wa­nia gwa­ran­tu­ją pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ku. W skład kolek­cji Lines wcho­dzi łóż­ko i sza­fa z drzwia­mi przesuwnymi.

Leave a Reply