Sara, Barka-wersalki UK, sofy Londyn

Wer­sal­ki to jed­ne z bar­dziej wie­lo­funk­cyj­nych i prak­tycz­nych mebli, któ­re szcze­gól­nie dosko­na­le spraw­dza­ją się w Anglii, gdzie czę­sto dys­po­nu­je­my ogra­ni­czo­ną powierzch­nią. Są to meble bar­dzo funk­cjo­nal­ne i prak­tycz­ne. Z jed­nej stro­ny pozwa­la­ją na relaks i odpo­czy­nek pod­czas dnia, kie­dy słu­żą jako sofa, kana­pa, a z dru­giej stro­ny może słu­żyć jako …

Komplety mebli Spalt w skandynawskim stylu

Jest to kolej­na pro­po­zy­cja od Black Red Whi­te. W kom­ple­tach tych zasto­so­wa­no połą­cze­nie bie­li i drew­na. Kom­ple­ty mebli Spalt bazu­ją na pro­sto­cie brył i wstaw­kach we fron­tach w kolo­rze dąb rdzeń, co two­rzy este­tycz­ną i funk­cjo­nal­ną zabu­do­wę salo­nu. Dodat­ko­wy efekt daje zamon­to­wa­ne oświe­tle­nie LED w witry­nach. Dostęp­ne 6 brył, two­rzy możliowość …

Office Lux-nowoczesne, estetyczne i praktyczne meble biurowe

Ofer­ta pol­skich mebli w UK to nie tyl­ko meble poko­jo­we, mło­dzie­żo­we, jadal­nie, czy do sypial­ni, ale tak­że meble biu­ro­we. Sys­tem mebli biu­ro­wych Offi­ce Lux od BRW, to gwa­ran­cja kom­for­to­wych warun­ków pra­cy. Pro­sto­ta brył w połą­cze­niu z uni­wer­sal­ną kolo­ry­sty­ką dają wie­le moż­li­wo­ści aran­ża­cji biu­ra. Jasny sza­ry kor­pus jest sub­tel­ną ramą dla …

Boca-pomysł na ożywienie białego przedpokoju

Z kolek­cją Boca stwo­rzysz jasną aran­ża­cję przed­po­ko­ju, dzię­ki prze­ła­ma­niu bie­li natu­ral­ny­mi dodat­ka­mi. Połą­cze­nie kla­sycz­nej bie­li w poły­sku i ele­men­tów w kolo­rze dąb rdzeń dosko­na­le spraw­dzi się we wnę­trzach zarów­no w sty­lu skan­dy­naw­skim jak i nowo­cze­snym.Moż­li­wość zesta­wie­nia mebli pozwo­li opty­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń. W skład przed­po­ko­ju wcho­dzi wyso­ka 2‑drzwiowa sza­fa z lustrem, szaf­ka na …

Brussel od Black Red White w Londynie

Kolek­cja Brus­sel to nowość od pro­du­cen­ta mebli Black Red Whi­te. Kla­sycz­ne meble inspi­ro­wa­ne sty­lem kolo­nial­nym. Masyw­na kon­struk­cja mebli oraz ich cie­płe wybar­wie­nie dębu stir­ling przy­cią­gną uwa­gę każ­de­go. Dba­łość o deta­le, listwy na fron­tach, pogru­bia­ne boki i mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Poznaj moż­li­wo­ści zesta­wia­nia mebli Brus­sel i stwórz ele­ganc­ką i ponad­cza­so­wą aran­ża­cję jadalni …

Grafitowe Brindisi

Szu­kasz nowo­cze­snych mebli do swo­je­go miesz­ka­nia, a więk­szość obec­nie ofe­ro­wa­nych mebli wystę­pu­je w bia­łych i czar­nych połą­cze­niach? Mamy dla Cie­bie coś inne­go.Naj­now­sza kolek­cja Brin­di­si to sty­lo­wa kolek­cja dostęp­na w kolo­rze gra­fi­to­wym. Pro­ste kon­struk­cje brył i uni­wer­sal­ny kolor prze­ła­ma­no tutaj ory­gi­nal­ny­mi uchwy­ta­mi w kolo­rze dąb San Remo jasny. Dzię­ki róż­no­rod­nym bryłom …

Kolekcja Zele to od dzisiaj lekka forma w Twoim domu

Dla tych, któ­rzy lubią nowo­cze­sność i dla tych, któ­rzy cenią pięk­no dębo­wych mebli powsta­ła kolek­cja Zele. Kor­pus w wybar­wie­niu dąb wotan zesta­wio­no z fron­ta­mi w kolo­rze bia­ły połysk, łącząc pro­sto­tę z ele­gan­cją. Nowo­cze­sny cha­rak­ter pod­kre­śla­ją uchwy­ty zin­te­gro­wa­ne z gór­ną kra­wę­dzią fron­tów, a mecha­nizm push to open oraz szkło har­to­wa­ne w …

Meble Balder-mocny akcent we wnętrzu

Nowa pro­po­zy­cja. Postaw na nowo­cze­sną aran­ża­cję z kolek­cją mebli Bal­der. Pro­sty styl i uni­wer­sal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne: dąb rivie­ra i bia­ły połysk, będzie pod­sta­wą dla sty­lo­wych dodat­ków. To, co wyróż­nia kolek­cję to pogru­bia­ne listwy kor­pu­su i kon­tra­stu­ją­ce z nimi mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Wyko­rzy­staj modu­ło­wą kolek­cję Bal­der i wykreuj wnę­trze swo­je­go wyma­rzo­ne­go salonu, …

Dreviso-modne i jasne meble w klimacie Skandynawii

Przy pro­jek­to­wa­niu kolek­cji Dre­vi­so inspi­ro­wa­no się skan­dy­naw­ską pro­sto­tą i natu­rą. Pod­sta­wę aran­ża­cji sta­no­wi połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne bie­li i dębu west­min­ster. Pio­no­we żło­bie­nia na fron­tach, prze­dłu­ża­ne listwy bocz­ne peł­nią­ce rolę ory­gi­nal­nych uchwy­tów prze­ła­mu­ją pro­sto­tę brył tych mebli. Wyjąt­ko­wy nastrój pomo­gą stwo­rzyć prze­szklo­ne fron­ty i dostęp­ne oświe­tle­nie LED. Zestaw ze sobą komo­dę, szafkę …