Candi – zastosowanie wysokich nóżek

Kolej­na nowość pro­sto z Pol­ski — Meble Can­di, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się w biu­rze, jadal­ni i poko­ju dzien­nym. Bar­dzo popu­lar­na i mod­na obec­nie kolo­ry­sty­ka pozwo­li dopa­so­wać dodat­ki bez więk­szych pro­ble­mów. Kolo­ry­sty­ka mebli ocie­pla i roz­ja­śnia optycz­nie pomiesz­cze­nie. Wyso­kie nóż­ki i cie­ka­wy spo­sób zastą­pie­nia uchwy­tów może przy­paść do gustu. Te jak i inne pre­zen­to­wa­ne przez nas meble już do zamó­wie­nia w Londynie.

Leave a Reply