Meble Irma już w UK

Irma to nowa, cie­ka­wa pro­po­zy­cja. Cechu­je ją połą­cze­nie nowo­cze­sne­go desi­gnu z dwo­ma obec­nie bar­dzo mod­ny­mi warian­ta­mi kolo­ry­stycz­ny­mi.
Pierw­szym warian­tem jest połą­cze­nie mato­wej bie­li wraz z bia­łym poły­skiem. Jest to naj­bar­dziej mod­ne obec­nie połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne. Poda­ny wariant kolo­ry­stycz­ny zawie­ra 2 kolo­ry wsta­wek w kom­ple­cie. Stan­dar­do­wą bia­łą wstaw­kę oraz dąb magia, dzię­ki cze­mu prze­ła­ma­no tutaj wszech­obec­ną biel. Takie roz­wia­za­nie wpro­wa­dza uroz­ma­ice­nie pod­czas użyt­ko­wa­nia mebla. Twój salon wca­le nie musi być nud­ny. Kupu­jąc jed­ną bry­łę, zysku­jesz moż­li­wość zmia­ny wstaw­ki, kie­dy tyl­ko chcesz. Dru­gi wariant kolo­ry­stycz­ny to kor­pus w kolo­rze dębu oraz front w bia­łym poły­sku. Kolek­cja Irma posia­da sys­tem ciche­go domy­ka­nia drzwi w stan­dar­dzie, har­to­wa­ne szkło w witry­nach oraz oświe­tle­nie zewnętrz­ne. Zapo­znaj się z naszą peł­ną ofer­tą pol­skich mebli w UK kli­ka­jąc odno­śnik “Przejdź do sklepu”

Leave a Reply