Sara, Barka-wersalki UK, sofy Londyn

Wer­sal­ki to jed­ne z bar­dziej wie­lo­funk­cyj­nych i prak­tycz­nych mebli, któ­re szcze­gól­nie dosko­na­le spraw­dza­ją się w Anglii, gdzie czę­sto dys­po­nu­je­my ogra­ni­czo­ną powierzch­nią. Są to meble bar­dzo funk­cjo­nal­ne i prak­tycz­ne. Z jed­nej stro­ny pozwa­la­ją na relaks i odpo­czy­nek pod­czas dnia, kie­dy słu­żą jako sofa, kana­pa, a z dru­giej stro­ny może słu­żyć jako łóż­ko do codzien­ne­go spa­nia. Wer­sal­ki dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ne są w pojem­nik na pościel i dosko­na­le spraw­dza­ją się w sypial­ni mło­dzie­żo­wej, w salo­nie i poko­ju gościn­nym. Ponad­cza­so­wy styl i wyso­ka jakość dopeł­nia­ją pozy­tyw­ny wize­ru­nek naszych wer­sa­lek. War­to przy tym zazna­czyć, że dużą zale­tą jest rów­nież ich cena, któ­ra u nas wyno­si już od £195, co kla­sy­fi­ku­je wer­sal­ki jako tanie meble tapi­ce­ro­wa­ne. Odwiedź nasz sklep w Lon­dy­nie aby zoba­czyć i wypró­bo­wać je “na żywo”. Ofe­ru­je­my tak­że sze­ro­ką ofer­tę innych mebli tapi­ce­ro­wa­nych w tym naj­lep­szej jako­ści sofy, kana­py, naroż­ni­ki, fote­le i pufy-naj­więk­szy wybór w UK.

Leave a Reply