Possi Air-jeszcze świeższe spojrzenie na design

Jeśli szu­kasz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i geo­me­trycz­nych form to te meble są dla Cie­bie. Possi Air to kolek­cja, któ­ra dopa­su­je się do każ­dej aran­ża­cji. Wizu­al­nie lek­ka i oszczęd­na sty­li­sty­ka doda­je ele­gan­cji nowo­cze­sne­mu wnę­trzu. Cha­rak­ter kolek­cji pod­kre­śla­ją ozdob­ne ele­men­ty w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­ły, sza­ry wol­fram, czer­wo­ny i modrzew sibiu zło­ty. Komfortowe…

Meble Dinaro II-świeże spojrzenie na nowoczesne aranżacje

Meble Dina­ro II zapro­jek­to­wa­no z myślą o aran­ża­cji nowo­cze­snych pokoi dzien­nych. Ory­gi­nal­nym akcen­tem są masyw­ne listwy bocz­ne, któ­re uroz­ma­ica­ją pro­stą for­mę ele­men­tów. Pro­sto­tę brył dopeł­nio­no ory­gi­nal­ną for­mą uchwy­tów zin­te­gro­wa­nych z fron­tem. Cha­rak­ter mebli pod­kre­śla tak­że wybar­wie­nie dąb rivie­ra oraz efek­tow­nie pod­świe­tle­nie LED w witry­nach. Funk­cjo­nal­ność zapew­nia­ją akce­so­ria o pod­wyż­szo­nym standardzie…

Karet-alternatywa dla gładkich form

Nowo­cze­sna kolek­cja Karet przy­cią­ga wzrok pro­stą kon­struk­cją i nie­tu­zin­ko­wym cha­rak­te­rem. Pogru­bia­ne boki kor­pu­su sta­no­wią solid­ną opra­wę dla fron­tów. Możesz wybrać spo­śród 2 wer­sji wykoń­cze­nia fron­tów: z fre­za­mi pozio­my­mi lub pio­no­wy­mi. Funk­cjo­nal­ność mebli pod­no­szą sub­tel­ne uchwy­ty i mar­ko­we zawia­sy, któ­re gwa­ran­tu­ją płyn­ne otwie­ra­nie i zamy­ka­nie fron­tów. Atu­tem kolek­cji jest sze­ro­ka gama…

Luttich-nowoczesność inspirowana naturą

Odkryj rów­no­wa­gę pomię­dzy natu­rą, a nowo­cze­sno­ścią zapre­zen­to­wa­ną w kolek­cji mebli Lut­tich. Wybar­wie­nie dąb bari­que i widocz­ne usło­je­nie drew­na to odwo­ła­nie do natu­ry, któ­re spraw­dzi się w każ­dym wnę­trzu. To uni­wer­sal­na baza, któ­rą możesz prze­ła­mać kolo­ro­wy­mi dodat­ka­mi. Pro­sta sty­li­sty­ka i sub­tel­nie zaoblo­ny blat zosta­ją pod­kre­ślo­ne uchwy­ta­mi. Sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka w natu­ral­nym odcieniu…

Arendal-meble z ponadczasowym akcentem w salonie

Meble ponad­cza­so­we, a przy tym ele­ganc­kie i efek­tow­ne. Postaw na sub­tel­ne żło­bie­nia i odważ­ne akcen­ty w kolek­cji Aren­dal. Kla­sycz­ne wybar­wie­nie bie­li prze­ła­ma­no natu­ral­nym drew­nem w rogach brył, a for­ni­ro­wa­ne wstaw­ki prze­bi­ja­ją w prze­strze­niach mię­dzy szu­fla­da­mi i szaf­ka­mi. Fron­ty sza­fek ozdo­bio­no pio­no­wy­mi fre­za­mi, któ­re doda­ją wnę­trzu cha­rak­te­ru. Nowo­cze­sną linię pod­kre­śla­ją bezuchwytowe…

Meble Romance-skandynawska wizytówka mieszkania

Poko­chaj mod­ne, jasne i zachwy­ca­ją­ce aran­ża­cje w sty­lu skan­dy­naw­skim. Kolek­cja Roman­ce łączy w sobie ele­gan­cję, schlud­ność i funk­cjo­nal­ność. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne jasnych fron­tów z ciem­niej­szy­mi bla­ta­mi spraw­dzi się jako pod­sta­wa aran­ża­cji. Srebr­ne uchwy­ty i cha­rak­te­ry­stycz­ne ramy na fron­tach pod­kre­śla­ją cha­rak­ter linii tych mebli. Kolek­cja Roman­ce pozwo­li na aran­ża­cje zachwy­ca­ją­ce­go przed­po­ko­ju, tworząc…

Z meblami Luca Juzi stwórz prowansalskie wnętrze

Przy­tul­ne, jasne, domo­we to aran­ża­cje w sty­lu pro­wan­sal­skim. Teraz dostęp­ne tak­że w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Wspo­mnie­nia ze sło­necz­nych waka­cji oży­ją dzię­ki kolek­cji Luca Juzi. Pro­ste bry­ły zdo­bio­ne są ramia­ka­mi na fron­tach, któ­re pod­kre­ślą sty­li­sty­kę. Jasne kor­pu­sy i fron­ty w kolo­rze modrzew sibiu jasny prze­ła­mu­ją ciem­niej­sze bla­ty w wybarwieniu…

Kolekcja Lines-sposób na nowoczesną i użytkową sypialnię

Kolek­cja mebli sypial­nia­nych Lines spraw­dzi się w nowo­cze­snych aran­ża­cjach. Pro­ste bry­ły i prze­my­śla­ne roz­wią­za­nia pod­no­szą kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne ciem­nej sza­ro­ści (lava) i dąb car­pa­tia bie­lo­na z pew­no­ścią zachwy­ci miło­śni­ków sto­no­wa­nych aran­ża­cji. Spo­kój i ciszę pod­czas użyt­ko­wa­nia gwa­ran­tu­ją pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ku. W skład kolek­cji Lines wcho­dzi łóżko…

Elis-meble do nowoczesnego pokoju dziennego

Uni­wer­sal­ną biel połą­czo­no tu z ele­men­ta­mi natu­ral­ne­go drew­na two­rząc inspi­ru­ją­ca kom­po­zy­cję. Ory­gi­nal­nie drew­nia­ne listwy naroż­ne z drew­na buko­we­go, brak uchwy­tów oraz pro­fe­sjo­nal­ne akce­so­ria wpi­su­ją się w tren­dy nowo­cze­snych roz­wią­zań wnę­trzar­skich. Wybór pomię­dzy sub­tel­ny­mi nóż­ka­mi a ele­ganc­ki­mi coko­ła­mi dla poszcze­gól­nych elemn­tów. W kolek­cji Elis znaj­dziesz 12 ele­men­tów: 4 rodza­je sza­fek wiszących…

Oryginalne meble do jadalni lub salonu

Jasny odcień z odwzo­ro­wa­niem słoi wier­nie odda­je natu­ral­ny design skan­dy­naw­skich mebli. Meble Amster­dam inspi­ro­wa­ne są tra­dy­cją skan­dy­naw­ską i holen­der­ską. Pogru­bio­ne boki i uchwy­ty w posta­ci czar­nych gałek, to połą­cze­nie, któ­re nada­je mu siel­ski wygląd i styl. Bez­gło­śne otwie­ra­nie fron­tów zapew­nia­ją solid­ne zawia­sy reno­mo­wa­nej firmy.