Meble młodzieżowe Malcolm z literowym nadrukiem

W skład zesta­wu mebli mło­dzie­żo­wych Mal­colm wcho­dzi 5 ele­men­tów, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się zarów­no w małym jak i prze­stron­nym pomiesz­cze­niu. Przy pro­jek­to­wa­niu mebli zwró­co­no dużą uwa­gę na design, tak aby meble speł­nia­ły naj­now­sze tren­dy. Osią­gnię­to to tak­że dzię­ki połą­cze­niom kolo­ry­stycz­nym tak mod­nym w tym sezo­nie. Zasto­so­wa­nie dużych uchy­tów zapew­nia wygod­ne …

Meble Optica-współczesne podejście do designu

Nowo­cze­sne wnę­trze z mebla­mi Black Red Whi­te teraz jest bar­dzo pro­ste. Czy­stość form oraz gra deta­li wyró­znia ten sys­tem spo­śród innych mebli w UK. Bry­ły mebli wyda­ją się lek­kie i deli­kat­ne, a uchwy­ty w kolo­rze sta­li two­rzą uni­kal­ny design. Scię­te pod sko­sem kra­wę­dzie fron­tów w połą­cze­niu z dys­kret­ny­mi nóż­ka­mi dopeł­nia­ją …

Meble do sypialni Belinda prosto z Polski

Z mebla­mi z tej kolek­cji urzą­dzisz małą sypial­nię, jak rów­nież pomiesz­cze­nie o dowol­nej powierzch­ni, a przy tym tanio. Mini­ma­li­stycz­ny design z zesta­wie­niem ele­men­tów sypial­ni two­rzy spój­ną całość. W meblach zasto­so­wa­no mod­ne kolo­ry bie­li w połą­cze­niu z natu­ral­nym wybar­wie­niem drew­na pod­kre­śla­jąc ich ele­gan­cję. Meble do sypial­ni są ofe­ro­wa­ne w kom­ple­cie lub …

Meble Moden

Kolej­ną pro­po­zy­cją na nowo­cze­sne urzą­dze­nie miesz­ka­nia są meble Moden. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one pro­stą for­mą z zacho­wa­niem ele­gan­cji. Meble te szcze­gól­nie pole­ca­my do małych pomiesz­czeń. Nie­ba­nal­na sty­li­sty­ka (m.in. fron­ty bez uchwy­tów) z dużą funk­cjo­nal­no­ścią pozwo­li gustow­nie urzą­dzić pokój dzien­ny, mło­dzie­żo­wy, czy domo­we biu­ro. Sam zde­cy­du­jesz jak wyso­ko zabu­do­wa mebla­mi ma się­gać …

Kolekcja mebli Porto

Dzię­ki kolek­cji mebli Por­to z łatwo­ścią urzą­dzisz miesz­ka­nie w skan­dy­naw­skim sty­lu. Zaaran­żuj jasne i prze­strzen­ne wnę­trze tymi mebla­mi aby poczuć atmos­fe­rę Pół­no­cy. Pro­ste for­my z połą­cze­niem funk­cjo­nal­no­ści oraz bie­lo­ne bry­ły mebli w wybar­wie­niu sosna lari­co w połą­cze­niu z ciem­ny­mi bla­ta­mi prze­nie­sie Cię do kli­ma­tu Skan­dy­na­wii bez rusza­nia się z domu. …

Meble Gent już dostępne w UK!

Meble Gent bar­dzo zręcz­nie łączą kla­sy­kę z nowo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi, mię­dzy inny­mi dzię­ki zasto­so­wa­niu pozio­mych uchwy­tów w kolo­rze sta­li, prze­szklo­nych witryn oraz reno­mo­wa­nych akce­so­riów meblo­wych z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia. Wyraź­nie widocz­ne rysun­ki sło­jów drew­na wraz z wyra­zi­stą fak­tu­rą i zasto­so­wa­nie mod­ne­go kolo­ru, nada­je tym meblom wyjąt­ko­wy cha­rak­ter. Dzię­ki modu­ło­wo­ści kolek­cji ist­nie­je …

Meble Median

Nowa kolek­cja mebli Median w poła­cze­niu z tka­ni­ną aku­stycz­ną z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu wszyst­kim sym­pa­ty­kom nowo­cze­sne­go sty­lu mebli. Dzię­ki nie­ty­po­we­mu połą­cze­niu mate­ria­łów oraz zasto­so­wa­niu tka­ni­ny aku­stycz­nej prze­pusz­cza­ją­cej dźwięk. Mate­ria­ły te zosta­ły ukry­te za fron­ta­mi gło­śni­ków. Ory­gi­nal­ne połą­cze­nie bie­li w wyso­kim poły­sku z tka­ni­ną aku­stycz­ną w odcie­niu gra­fi­to­wym. Zasto­so­wa­ny sze­reg …

Narożniki, wersalki, sofy UK

Zapo­znaj się z ofer­tą mebli Euro­fur­ni­tu­re i wybierz odpo­wied­ni mebel tapi­ce­ro­wa­ny do Two­je­go salo­nu lub poko­ju dzien­ne­go. Pamię­taj, że powin­no być to miej­sce relak­su i odpo­czyn­ku. W domu naj­czę­ściej spę­dza­my czas z rodzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty lub kawy, przed tele­wi­zo­rem lub z ulu­bio­ną książ­ką. Aran­ża­cja salo­nu ma …

Szafy Wektra

Przed­sta­wia­my Pań­stwu pro­po­zy­cję na upo­rząd­ko­wa­nie swo­jej gar­de­ro­by. Wraz z z sze­ro­ką gamą pojem­nych szaf znaj­dzie­cie Pań­stwo tyl­ko w Euro­Fur­ni­tu­re. Dobrze zapro­jek­to­wa­na sza­fa to naj­waż­niej­szy waru­nek do ide­al­nie upo­rząd­ko­wa­ne­go wnę­trza. Z sys­te­mem szaf Wek­tra zor­ga­ni­zu­jesz wyma­rzo­ną gar­de­ro­bę. Spodnie, żakiet, ele­ganc­kie szpil­ki, kra­wa­ty oraz apasz­ki zawsze będą mia­ły swo­je miej­sce i bedą …

Meble Lejla

Meble poko­jo­we Lej­la to kolej­na nasza pro­po­zy­cja spo­śród pol­skich mebli w UK z naszej ofer­ty, a tak­że spo­sób na sty­lo­we wnę­trze. Meble te to ory­gi­nal­ny pomysł na urzą­dze­nie miesz­ka­nia. Pre­zen­to­wa­ne modu­ły wyróż­nia nowo­cze­sny design w wyjąt­ko­wo lek­kiej i świe­żej odsło­nie. Z pew­no­ścią oprócz sty­lu doce­nisz tak­że kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli, w …