Meble Trixo-prosty sposób na udane wnętrze

Z mebla­mi Tri­xo urzą­dzisz pokój tak aby zna­la­zła się tam prze­strzeń na relaks, pra­cę, naukę i rodzin­ne sean­se fil­mo­we. Pokój dzien­ny w sty­lu nowo­cze­snym zawsze się spraw­dza. Czy­ste płasz­czy­zny i nie­ska­zi­tel­ny kolor lśnią­cej bie­li akcen­tu­ją mini­ma­lizm kom­po­zy­cji i two­rzą prak­tycz­ną prze­strzeń. Meble zapro­jek­to­wa­ne zosta­ły tak, żeby móc swo­bod­nie je ze sobą zesta­wiać i two­rzyć ukła­dy, któ­re zaspo­ko­ją potrze­bom domow­ni­ków. Nie tyl­ko design, ale i wygo­da to jest to co wyró­znia te meble. Zadba­no tak­że o kom­fort użyt­ko­wa­nia wypo­sa­ża­jąc pro­wad­ni­ce w sys­te­my ciche­go domy­ka­nia. Pozba­wio­ne zbęd­nych deta­li i uchwy­tów fron­ty mebli otwie­ra­ją się i zamy­ka­ją kom­for­to­wo za spra­wą wspo­mnia­nych akce­so­riów. Meble dostęp­ne są w mod­nym kolo­rze bie­li. Fron­ty mebli wykoń­czo­ne są na wyso­ki poły­skę. Wybie­rzesz jaki kolor będzie mia­ła dzie­lą­ca listwa — sza­ry wol­fram, czy może mato­wa biel?

polskie-meble-trixo
polskie-meble-komoda-uk


2 Comments

  1. Wpraw­dzie meble z tej kolek­cji nie posia­da­ją za dużo ele­men­tów, to jed­nak bez pro­ble­mu moż­na z gustem urzą­dzić swój wyma­rzo­ny living room. Co rów­nież waż­ne — meble całe bia­łe, bez wsta­wek kolo­ry­stycz­nych. Jest to więc dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla osób cenią­cych czy­ste for­my. Poczu­jesz pol­ski kli­mat w UK dzię­ki pol­skim meblom.

Leave a Reply