Kolekcja mebli Dinaro

Pokój dzien­ny urzą­dzo­ny kolek­cją mebli Dina­ro to kolej­ny przy­kład uka­zu­ją­cy nowo­cze­sny design pol­skich mebli w poła­cze­niu z funk­cjo­nal­no­ścią. To salon z domo­wym cen­trum i miej­scem spo­tkań z rodzi­ną i ze zna­jo­my­mi. Dosko­na­le sprzy­ja wytchnie­niu po cięż­kim dniu pra­cy lub w szko­le. Cecha­mi tego sys­te­mu mebli jest mini­ma­lizm, a bia­łe wybar­wie­nie nada­je moder­ni­stycz­ny design. Wpły­wa to na roz­świe­tle­nie wnę­trza, powięk­sza­jąc je optycz­nie. Sys­tem mebli został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby moż­na było bez pro­ble­mu pomie­ścić rze­czy do prze­cho­wy­wa­nia jak i licz­ne dro­bia­zgi. Dowol­ność zesta­wia­nia ele­men­tów pozwa­la two­rzyć wła­sne nie­po­wta­rzal­ne kom­po­zy­cje. Zadba­no rów­nież o kom­fort użyt­ko­wa­nia przez zasto­so­wa­nie wyso­kiej jako­ści akce­so­rii meblo­wych, w tym pro­wad­nic z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia. Na relak­su­ją­cy kli­mat ma tak­że wpływ oświe­tle­nie LED, któ­re w sub­tel­ny spo­sób pod­kre­śli wszel­kie deta­le. Sze­ro­kie bla­ty mogą słu­żyć do wyeks­po­no­wa­nia rodzin­nych pamią­tek, czy też innych deko­ra­cji. Do mebli dobie­rzesz tak­że prak­tycz­ny sto­lik, któ­ry świet­nie spraw­dza się jako pół­ka na cza­so­pi­sma lub jako pod­staw­ka pod lap­to­pa lub kawę. God­na pole­ce­nia propozycja.

polskie-meble-uk-dinaro
dinaro_brw_1_new
dinaro_brw_3
dinaro_brw_6


One Comment

  1. Widzę, że pol­skie meble podą­ża­ją za obec­ny­mi tren­da­mi. Dłu­go poszu­ki­wa­łem w UK mebli wyko­na­nych w cało­ści w bia­łym kolo­rze. Spo­ty­kam się czę­sto z tym, że boki mebli jeśli nie są wyko­na­ne w jakimś innym kolo­rze, to wte­dy wystę­pu­je jakaś wstaw­ka na fron­cie w innym kolo­rze. Do tego wszyst­kie­go sty­li­sty­ka tych mebli bar­dzo mi się podo­ba, a dzię­ki pozio­mym podzia­łom na fron­tach, meble te nie wyda­ją się mono­ton­ne, a przy tym są ele­ganc­kie. Prze­glą­da­jąc waszą ofer­tę z łatwo­ścią dobio­rę sobie to tego jakąś nowo­cze­sną i wygod­ną sofę lub naroż­nik z funk­cją spa­nia — dla gości jak przy­ja­dą w odwie­dzi­ny. Począt­ko­wo myśla­łem o wer­sal­ce, jed­nak do tak ład­nych mebli nie paso­wa­ła­by. Nie ma co się kie­ro­wać tyl­ko ceną.

Leave a Reply