Byron-meble do sypialni w nowoczesnym stylu

Meble do sypial­ni-Byron to kwin­te­sen­cja nowo­cze­sne­go desi­gnu oraz pro­sto­ty w naj­lep­szym wyda­niu. Moder­ni­stycz­ne akcen­ty nada­ją bry­łom mebli nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter, a wyjąt­ko­wą sty­li­sty­kę tej kolek­cji pod­kre­śla­ją fine­zyj­ne uchwy­ty z ele­men­ta­mi har­to­wa­ne­go szkła. Bia­łe fron­ty z poły­skiem eks­po­nu­ją mini­ma­lizm kom­po­zy­cji. Ta sypial­nia z pew­no­ścią będzie pozy­tyw­nie wpły­wać na Two­je samo­po­czu­cie po cięż­kim dniu pra­cy. W skład sys­te­mu mebli wcho­dzi 5 ele­men­tów. Nowo­cze­sne i prze­stron­ne łóz­ko to gwa­ran­cja spo­koj­ne­go odpo­czyn­ku i relak­su. W łóz­ku zasto­so­wa­no prak­tycz­ne wez­gło­wie. Cało­ści kom­for­tu dopeł­nia oczy­wi­ście dobór odpo­wied­nie­go mate­ra­ca. Pojem­na sza­fa jest w sta­nie pomie­ścić naj­więk­szą nawet kolek­cję gar­de­ro­by. Wypo­sa­żo­na w prze­stron­ne lustro jest dodat­ko­wą ozdo­bą sypial­ni, a przy tym optycz­nie ją powięk­sza. Jako uzu­peł­nie­nie pole­ca­my mniej­szą sza­fę, gdzie pomie­ścisz pozo­sta­łą część rze­czy. Komo­da może słu­żyć nie tyl­ko jako mebel do prze­cho­wy­wa­nia dro­bia­zgów, ale tak­że jako pół­ka na ozdob­ne dodat­ki. Noc­na szaf­ka jest dopeł­nie­niem całej kolek­cji. Ide­al­nie spraw­dza się jako sto­lik na książ­kę, cza­so­pi­sma lub poran­ną kawę. Meble zosta­ły wypo­sa­żo­ne w pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia, co świet­nie się spraw­dzi przy poran­nym wybie­ra­niu się do pra­cy, tak aby nie obu­dzić innych domowników.

polska-sypialnia-byron-brw
polska-sypialnia-byron-uchwyt
byron_brw_3
byron_brw_4
One Comment

  1. Bar­dzo podo­ba­ją mi się te meble. Tym bar­dziej, że z tego co widzę pro­du­cent Black Red Whi­te dodał do tego sys­te­mu dużo nowych ele­men­tów. Oprócz sypial­ni będę mogła urzą­dzić też swój living room. Bar­dzo ład­na kom­po­zy­cja kor­pu­sów mebli z bia­ły­mi fron­ta­mi i ory­gi­nal­ną ciem­ną owal­ną wstaw­ką. Gra­tu­lu­ję pomy­słu, a dzię­ki fir­mie Euro­Fur­ni­tu­re dostęp­ne są te meble w UK.

Leave a Reply