Anticca-meble z grubymi frontami

Pol­skie meble Antic­ca posia­da­ją nowa­tor­ski design w połą­cze­niu z funk­cjo­nal­no­ścią tak aby pomie­ścić wszyst­kie rze­czy w zor­ga­ni­zo­wa­ny spo­sób. Wyra­zi­ste sło­je uwi­docz­nio­ne w kolo­rze dąb monu­ment oraz ogrom­ne moż­li­wo­ści zesta­wia­nia sza­fek, komód, szaf i ele­ganc­kich witryn nada­dzą nie­po­wta­rzal­ny design Two­je­mu wnę­trzu. Gru­be fron­ty nie posia­da­ją uchwy­tów, a niczym nie zakłó­co­na powierzch­nia fron­tów uwy­dat­nia czy­stość form bez zbęd­nych szcze­gó­łów. Pod­świe­tla­ne witry­ny nada­dzą pomiesz­cze­niu nie­co maje­sta­tycz­ny kli­mat, pod­kre­śla­jąc ich deta­le takie jak usta­wio­ne wewnątrz ozdob­ne naczy­nia, por­ce­la­na czy ram­ki na zdję­cia. Kom­for­to­wi użyt­ko­wa­nia doda­ją wyso­kiej jako­ści akce­so­ria meblo­we. Pro­wad­ni­ce oraz zawia­sy wypo­sa­żo­ne zosta­ły w sys­tem ciche­go domy­ka­nia. Z tym sys­te­mem mebli z powo­dze­niem urzą­dzisz inte­re­su­ją­cy pokój dzien­ny oraz sypial­nię i Twój dom będzie budził zachwyt wszyst­kich Two­ich gości zarów­no w Pol­sce jak i w UK.

polskie-meble-anticca-salon
polskie-meble-anticca-sypialnia
polskie-meble-anticca-zblizenieOne Comment

  1. My my wife is Polish, but I am Bri­tish. We have all fur­ni­tu­re from Poland in our home. I like this sty­le and high quali­ty. Very frien­dly and help­ful custo­mer servi­ce had us buy­ing a bedro­om with mat­tress. We are real­ly hap­py with it.

Leave a Reply