Meble młodzieżowe Malcolm z literowym nadrukiem

W skład zesta­wu mebli mło­dzie­żo­wych Mal­colm wcho­dzi 5 ele­men­tów, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się zarów­no w małym jak i prze­stron­nym pomiesz­cze­niu. Przy pro­jek­to­wa­niu mebli zwró­co­no dużą uwa­gę na design, tak aby meble speł­nia­ły naj­now­sze tren­dy. Osią­gnię­to to tak­że dzię­ki połą­cze­niom kolo­ry­stycz­nym tak mod­nym w tym sezo­nie. Zasto­so­wa­nie dużych uchy­tów zapew­nia wygod­ne ich użyt­ko­wa­nie. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją lite­ro­we nadru­ki nada­jąc meblom uni­kal­ny cha­rak­ter. W zesta­wie mebli znaj­du­je się wszyst­ko to co potrzeb­ne dla prze­cho­wy­wa­nia rze­czy u mło­de­go czło­wie­ka: biur­ko, komo­da, wyso­ki regał, szaf­ka wiszą­ca, sza­fa 2‑drzwiowa. Modu­ły mebli moż­na dowol­nie łączyć ze sobą pozo­sta­wia­jąc moż­li­wość aran­ża­cji lub moż­na usta­wić je jako meblo­ścian­ka, któ­ra dosko­na­le się wkom­po­nu­je w angiel­ski pokój. Zapra­sza­my wszyst­kich z UK do skle­pu w Londynie.

malcolm-polskie-meble-uk

3 Comments

  1. Zawsze uwa­ża­łam, że meble z Pol­ski są naj­lep­sze i naj­ład­niej­sze. Dla­te­go i tym razem jak będę się urzą­dzać to przy oka­zji kupię takie meble dzie­cię­ce dla moje­go syna.

  2. Widzę, że pro­du­cent mebli Black Red Whi­te bar­dzo poszedł do przo­du ze wzor­nic­twem. Mam w Pol­sce meble od tego pro­du­cen­ta i jestem bar­dzo z nich zado­wo­lo­ny. Pla­nu­ję tak­że w naj­bliż­szym cza­sie umo­blo­wać swo­je miesz­ka­nie w Uk tak­że tymi meblami.

  3. Jak będę z mężem na wyciecz­ce w Lon­dy­nie, to z pew­no­ścią jed­nym z celów naszej wizy­ty będzie odwie­dze­nie wasze­go skle­pu meblo­we­go w Lon­dy­nie. Meble tanie i solid­ne to jest to cze­go wła­śnie szukamy.

Leave a Reply