Meble Optica-współczesne podejście do designu

Nowo­cze­sne wnę­trze z mebla­mi Black Red Whi­te teraz jest bar­dzo pro­ste. Czy­stość form oraz gra deta­li wyró­znia ten sys­tem spo­śród innych mebli w UK. Bry­ły mebli wyda­ją się lek­kie i deli­kat­ne, a uchwy­ty w kolo­rze sta­li two­rzą uni­kal­ny design. Scię­te pod sko­sem kra­wę­dzie fron­tów w połą­cze­niu z dys­kret­ny­mi nóż­ka­mi dopeł­nia­ją cało­ści. Meble wystę­pu­ją w bar­dzo teraz mod­nej sza­ro­ści, któ­ra dosko­na­le łączy się z nie­co egzo­tycz­nym rysun­kiem sło­jów drew­na w kolo­rze orzech colum­bia. Ele­ganc­kie witry­ny posia­da­ją oświe­tle­nie LED w stan­dar­dzie, a w szu­fla­dach zasto­so­wa­no pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia. Dzię­ki uni­wer­sal­nym modu­łom, kolek­cja ofe­ru­je funk­cjo­nal­ne bry­ły mebli z moż­li­wo­ścią swo­bod­ne­go zesta­wia­nia. Każ­dy z modu­łów możesz dowol­nie łączyć z innym i two­rzyć w ten spo­sób wła­sną wer­sję prak­tycz­ne­go wnę­trza. Z łatwo­ścią urzą­dzisz pokój dzien­ny oraz jadal­nię, gdyż w skład sys­te­mu wcho­dzą tak­że szaf­ki rtv, komo­dy, szaf­ki wiszą­ce, regał, pojem­na 2‑dwudrzwiowa sza­fa oraz krze­sło i ława.

optica-meble-black-red-white
optica-meble-black-red-white-uk


One Comment

  1. Dzię­ku­ję za infor­ma­cję, że mogę kupić meble Black Red Whi­te w UK. Nie wyobra­żam sobie abym mógł urzą­dzić miesz­ka­nie inny­mi mebla­mi. Tym bar­dziej, że jestem z Lon­dy­nu to na pew­no odwie­dzę wasz sklep. Muszę jesz­cze tyl­ko dokład­nie wymie­rzyć pomiesz­cze­nia. Do zobaczenia.

Leave a Reply