Meble do sypialni Belinda prosto z Polski

Z mebla­mi z tej kolek­cji urzą­dzisz małą sypial­nię, jak rów­nież pomiesz­cze­nie o dowol­nej powierzch­ni, a przy tym tanio. Mini­ma­li­stycz­ny design z zesta­wie­niem ele­men­tów sypial­ni two­rzy spój­ną całość. W meblach zasto­so­wa­no mod­ne kolo­ry bie­li w połą­cze­niu z natu­ral­nym wybar­wie­niem drew­na pod­kre­śla­jąc ich ele­gan­cję. Meble do sypial­ni są ofe­ro­wa­ne w kom­ple­cie lub do oddziel­ne­go zamó­wie­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów. Do łóż­ka zamó­wisz tak­że wygod­ny i odpo­wied­ni dla Cie­bie mate­rac. Zapo­znaj się z naszą sze­ro­ką ofer­tą sypial­ni i mate­ra­cy i już dziś zamów naj­lep­sze, a przy tym tanie meble do domu lub miesz­ka­nia w Wiel­kiej Brytanii.

polska-sypialnia-belinda_uk

3 Comments

  1. Począt­ko­wo pla­no­wa­łam zaku­pić meble w Pol­sce i zle­cić ich prze­wie­zie­nie kurie­rem do UK. Po skal­ku­lo­wa­niu wszyst­kie­go doszłam do wnio­sku, że prak­tycz­nie na to samo wyj­dzie, a dodat­ko­wo jeże­li zaku­pię je w UK to będę mia­ła gwa­ran­cję i ser­wis na miejscu.

  2. Na to wła­śnie cze­ka­li­śmy — na tanie pol­skie meble w UK. W koń­cu zna­leź­li­śmy jakiś pro­fe­sjo­nal­ny sklep meblo­wy w Anglii.

Leave a Reply