Meble Moden

Kolej­ną pro­po­zy­cją na nowo­cze­sne urzą­dze­nie miesz­ka­nia są meble Moden. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one pro­stą for­mą z zacho­wa­niem ele­gan­cji. Meble te szcze­gól­nie pole­ca­my do małych pomiesz­czeń.
Nie­ba­nal­na sty­li­sty­ka (m.in. fron­ty bez uchwy­tów) z dużą funk­cjo­nal­no­ścią pozwo­li gustow­nie urzą­dzić pokój dzien­ny, mło­dzie­żo­wy, czy domo­we biu­ro. Sam zde­cy­du­jesz jak wyso­ko zabu­do­wa mebla­mi ma się­gać w odnie­sie­niu do sufi­tu. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest zasto­so­wa­nie róż­ne­go rodza­ju nad­sta­wek, dzię­ki cze­mu mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stasz wyso­kość pomiesz­cze­nia. War­to też zwró­cić uwa­gę na naroż­ne ele­men­ty, któ­re pozwo­lą w peł­ni zago­spo­da­ro­wać wol­ną prze­strzeń wraz z kąta­mi. Sys­tem mebli Moden dostęp­ny jest w dwu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych two­rząc nie­ba­nal­ne i miłe dla oka połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne fron­tów z kor­pu­sa­mi mebli.

polskie-meble-moden_brw_3
polskie-meble-moden_brw_4
polskie-meble-moden_brw_1One Comment

  1. Bar­dzo ład­ne meble. Jak się przyj­rzeć to moż­na dopa­trzeć meblo­ścian­kę jaką mia­łem przed laty w Pol­sce i z któ­rej byłem bar­dzo zado­wo­lo­ny. Meble o ogrom­nej funk­cjo­nal­no­ści i z ogrom­ną ilo­ścią miej­sca na prze­cho­wy­wa­nie rze­czy. Z tym, że teraz sty­li­sty­ka zosta­ła znacz­nie odświe­żo­na 😉 Widać spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia sprzed lat dosko­na­le spraw­dza­ją się i w dzi­siej­szych czasach.

Leave a Reply