Kolekcja mebli Porto

Dzię­ki kolek­cji pol­skie meble UK — Por­to z łatwo­ścią urzą­dzisz miesz­ka­nie w skan­dy­naw­skim sty­lu. Zaaran­żuj jasne i prze­strzen­ne wnę­trze tymi mebla­mi aby poczuć atmos­fe­rę Pół­no­cy. Pro­ste for­my z połą­cze­niem funk­cjo­nal­no­ści oraz bie­lo­ne bry­ły mebli w wybar­wie­niu sosna lari­co w połą­cze­niu z ciem­ny­mi bla­ta­mi prze­nie­sie Cię do kli­ma­tu Skan­dy­na­wii bez rusza­nia się z domu. Dodat­ko­wo meble te dostęp­ne są w dwu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Cie­płe wybar­wie­nie dąbu natu­ral­ne­go bur­ling­ton jest to pro­po­zy­cja dla osób pre­fe­ru­ją­cych sub­tel­ny kla­sycz­ny styl.
Teraz urzą­dzisz pokój dzien­ny, jadal­nię, pokój mło­dzie­żo­wy, sypial­nię, a nawet przed­po­kój w wybra­nym przez sie­bie sty­lu. Wszyst­ko to jest moż­li­we dzię­ki moż­li­wo­ści modu­ło­we­go zesta­wia­nia mebli, w skład któ­rych wcho­dzą sza­fy, szaf­ki rtv, komo­dy, witry­ny, łóz­ka, rega­ły, krze­sła oraz przed­po­kój z prak­tycz­ny­mi szaf­ka­mi na buty. Biur­ka i sto­ły zosta­ły pokry­te dodat­ko­wo two­rzy­wem chro­nią­cym przed zary­so­wa­nia­mi. Meble Por­to nale­żą dzie­ki temu do bar­dzo trwa­łych mebli, a kom­fort użyt­ko­wa­nia dopeł­nia­ją pro­wad­ni­ce z blo­ka­da­mi szuflad.

porto_brw_2
porto_brw_3
porto_brw_6
porto_brw_1
One Comment

  1. Moim zda­niem bar­dzo ład­ne meble — już je widzę w swo­im domu 😉 Jestem prze­ko­na­ny do ich zaku­pu. Znam dosko­na­le jakość i prak­tycz­ność, gdyż cały dom w Pol­sce mia­łem urzą­dzo­ny mebla­mi pro­du­cen­ta Black Red Whi­te. Dodat­ko­wym atu­tem jest moż­li­wość dobra­nia w tym samym sty­lu mebli do przedpokoju 🙂

Leave a Reply