Meble Gent już dostępne w UK!

Meble Gent bar­dzo zręcz­nie łączą kla­sy­kę z nowo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi, mię­dzy inny­mi dzię­ki zasto­so­wa­niu pozio­mych uchwy­tów w kolo­rze sta­li, prze­szklo­nych witryn oraz reno­mo­wa­nych akce­so­riów meblo­wych z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia.
Wyraź­nie widocz­ne rysun­ki sło­jów drew­na wraz z wyra­zi­stą fak­tu­rą i zasto­so­wa­nie mod­ne­go kolo­ru, nada­je tym meblom wyjąt­ko­wy cha­rak­ter. Dzię­ki modu­ło­wo­ści kolek­cji ist­nie­je moż­li­wość dowol­ne­go zesta­wia­nia ze sobą ele­men­tów. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na sze­ro­kie listwy ota­cza­ją­ce ramy kor­pu­sów, nada­ją­ce tym meblom szcze­gól­nej ele­gan­cji. W kolek­cji dodat­ko­wo wystę­pu­je oświe­tle­nie LED w stan­dar­dzie. Zasto­so­wa­no je zarów­no w witry­nach jak i w pół­kach oraz w szaf­kach rtv. Meble te z pew­no­ścią spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Teraz gustow­nie urzą­dzisz nie tyl­ko pokój dzien­ny ale rów­nież jadal­nię. Dzię­ki wspo­mi­na­nej wcze­śniej modu­ło­wo­ści, uzu­peł­nie­niem jest roz­kła­da­ny stół oraz krzesła.

gent_brw_2
gent_brw_8


gent_brw_9
gent_brw_10
gent_brw_142 Comments

  1. Meble wyglą­da­ją napraw­dę solid­nie. Widzia­łem je w skle­pie fir­mo­wym Black Red Whi­te w Pol­sce i zamie­rzam zamó­wić te meble do swo­je­go miesz­ka­nia w UK. Posta­no­wi­łem to zro­bić za pośred­nic­twem fir­my Euro­Fur­ni­tu­re, któ­ra jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem tego pro­du­cen­ta w UK. Poza tym jest to pro­fe­sjo­nal­na, legal­nie dzia­ła­ją­ca fir­ma meblo­wa i zare­je­stro­wa­na w UK.

  2. Mi rów­nież bar­dzo podo­ba­ją się te meble. Zamó­wie­nie pew­nie zło­żę przez inter­net, gdyż miesz­kam pra­wie 150 mil od Lon­dy­nu i cięż­ko zna­leźć czas aby przy­je­chać. Cho­ciaż bar­dzo chęt­nie zoba­czy­ła­bym meble w rzeczywistości.

Leave a Reply