Meble Median

Nowa kolek­cja mebli Median w poła­cze­niu z tka­ni­ną aku­stycz­ną z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu wszyst­kim sym­pa­ty­kom nowo­cze­sne­go sty­lu mebli. Dzię­ki nie­ty­po­we­mu połą­cze­niu mate­ria­łów oraz zasto­so­wa­niu tka­ni­ny aku­stycz­nej prze­pusz­cza­ją­cej dźwięk. Mate­ria­ły te zosta­ły ukry­te za fron­ta­mi gło­śni­ków. Ory­gi­nal­ne połą­cze­nie bie­li w wyso­kim poły­sku z tka­ni­ną aku­stycz­ną w odcie­niu gra­fi­to­wym.
Zasto­so­wa­ny sze­reg roz­wią­zań uła­twia codzien­ne użyt­ko­wa­nie, w tym pro­wad­ni­ce i zawia­sy z cichym domy­kiem. Ledo­we świa­tło umiesz­czo­ne w stan­dar­dzie mebli wpły­wa na kame­ral­ną atmos­fe­rę. W skład sys­te­mu wcho­dzi 14 ele­men­tów, w tym komo­dy, witry­ny sto­ją­ce I wiszą­ce, szaf­ki wiszą­ce i szaf­ki RTV. Jest to cie­ka­wa pro­po­zy­cja dla osób chcą­cych wypo­sa­żyć swój dom w cie­ka­we wzornictwo.

median_1
median_2
median_8One Comment

  1. Ory­gi­nal­ne połą­cze­nie, przez co te meble wyroż­nia­ją się w porów­na­niu do mebli wyko­na­nych w cało­ści z pły­ty meblo­wej. Z pew­no­ścią paso­wa­ły­by do mojej sofy. Dobrze wie­dzieć, że jest taki sklep meblo­wy w UK. Przy oka­zji moż­na się wybrać na zwie­dza­nie Londynu 🙂

Leave a Reply