Narożniki, wersalki, sofy UK

Zapo­znaj się z ofer­tą mebli Euro­fur­ni­tu­re i wybierz odpo­wied­ni mebel tapi­ce­ro­wa­ny do Two­je­go salo­nu lub poko­ju dzien­ne­go. Pamię­taj, że powin­no być to miej­sce relak­su i odpo­czyn­ku. W domu naj­czę­ściej spę­dza­my czas z rodzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, z kub­kiem gorą­cej her­ba­ty lub kawy, przed tele­wi­zo­rem lub z ulu­bio­ną książ­ką. Aran­ża­cja salo­nu ma ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i kom­fort, nie­za­leż­nie od rodza­ju spę­dza­ne­go tam cza­su. Aby w peł­ni cie­szyć się wol­nym cza­sem, odpo­czy­wać po cięż­kim dniu pra­cy nale­ży sku­pić się na wygod­nej kana­pie, sofie, wer­sal­ce lub naroż­ni­ku. Oprócz walo­rów este­tycz­nych nale­ży rów­nież zwró­cić uwa­gę na funk­cjo­nal­ność dane­go mebla. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo ponad 200 mode­li sof, wer­sa­lek, naroż­ni­ków z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel. Dzię­ki temu może­cie Pań­stwo wybrać nie tyl­ko odpo­wied­ni fason, ale rów­nież dobrać dowol­ną tka­ni­ne i kolor z naszej ofer­ty do każ­de­go mebla. Ponad­to sofa, wer­sal­ka czy naroż­nik może peł­nić rolę nie tyl­ko do sie­dze­nia, ale rów­nież jako łóż­ko, zarów­no do codzin­ne­go spa­nia, jak i do spa­nia oko­licz­no­ścio­we­go. Sze­ro­ki asor­ty­ment sof, wer­sa­lek, kanap i naroż­ni­ków umoż­li­wia zaaran­żo­wa­nie wnę­trza zgod­nie z indy­wi­du­al­ny­mi potrze­ba­mi oraz gustem.
Zapo­znaj się z naszą ofer­tą od wer­sa­lek, poprzez mod­ne sofy do pre­sti­żo­wych naroż­ni­ków ofe­ro­wa­nych przez nas w UK. Wer­sal­ki cha­rak­te­ry­zu­je pro­sta i tra­dy­cyj­na for­ma z łatwym spo­so­bem roz­kła­da­nia. Mebel ten posia­da for­mat­ki bone­lo­we co zwięk­sza kom­fort i wydłu­ża okres użyt­ko­wa­nia. Przy czym jest to tani, a bar­dzo funk­cjo­nal­ny mebel. Nasze sofy, wer­sal­ki oraz naroż­ni­ki wyko­na­ne są z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów. Zapew­nia­my tak­że ser­wis i gwa­ran­cję. Naroz­ni­ki, wer­sal­ki, sofy z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel — naj­więk­szy wybór w UK.
War­to pamię­tać, że odpo­wied­nio dobra­ny mebel w sub­tel­ny spo­sób pod­kre­śli cha­rak­ter wnę­trza, a dzię­ki naszej sze­ro­kiej ofe­cie może­cie Pań­stwo uzu­peł­nić swo­ją aran­ża­cję o mod­ne, sty­lo­we, wygod­ne i funk­cjo­nal­ne meble.

naroznik-jasper
sofa-matrix
wersalka-sara

9 Comments

  1. Z ogrom­ną chę­cią wybio­rę się do wasze­go skle­pu. Mam nadzie­ję, że znaj­dę cze­go szu­kam spo­śród waszej sze­ro­kiej ofer­ty i urzą­dzę dom w pol­skim sty­lu. Do zobaczenia 🙂

  2. Pol­skie meble jak zawsze na cza­sie, wygod­ne i funk­cjo­nal­ne, a do tego w korzyst­nych cenach. Dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie dla wcze­śniej zaku­pio­nych przez nas mebla­mi poko­jo­wy­mi w waszym skle­pie w Lon­dy­nie. Naresz­cie będzie­my miesz­kać po ludzku 😉

  3. O skle­pie meblo­wym dowie­dzia­łam się od przy­ja­ciół­ki. Cho­ciaż nie jestem z Lon­dy­nu to opła­ca­ło się przy­je­chać i zamó­wić meble na miej­scu. Prze­glą­da­łam wcze­śniej w inter­ne­cie ofer­ty innych firm, jed­nak cięż­ko mi było zamó­wić coś ze zdję­cia, bez spraw­dze­nia jak dany mebel wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści. Na eks­po­zy­cji w skle­pie Euro­Fur­ni­tu­re moż­na zoba­czyć kil­ka­dzie­siąt mode­li mebli – sof, wer­sa­lek, naroż­ni­ków. Zale­tą skle­pu sta­cjo­nar­ne­go jest to,że moż­na usiąść, zasię­gnąć facho­wej pora­dy oraz wybrać mate­riał i kolor według upodo­bań i zasto­so­wać go do każ­de­go wybra­ne­go mebla tapi­ce­ro­wa­ne­go. Kolej­ną zale­tą jest tak­że moż­li­wość dowol­ne­go łącze­nia mate­ria­łów i kolo­rów. Nie było też pro­ble­mu aby tro­chę skró­cić moją sofę. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że to naj­lep­sze meble szy­te na miarę..potrzeb 😉 Wpraw­dzie mam już wypo­sa­żo­ne miesz­ka­nie w meble poko­jo­we od lan­dlor­da, jed­nak myślę aby urzą­dzić je po swojemu.

  4. Kon­ku­ren­cyj­ne ceny, ogrom­ny wybór mebli oraz krót­kie ter­mi­ny reali­za­cji. Zade­cy­do­wa­ło to o moim wybo­rze tego skle­pu. Jestem zado­wo­ly rów­nież z obsłu­gi i pole­cam ten sklep znajomym.

  5. Naj­lep­sze tanie wer­sal­ki UK. Ponad­cza­so­wa sty­li­sty­ka oraz prak­tycz­ność nie­osią­gal­ne w przy­pad­ku innej ofer­ty na ryn­ku angiel­skim. Napraw­dę war­to odwie­dzić sklep meblo­wy w Londynie.

  6. Nie­dłu­go pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić się do Anglii. Na począ­tek będzie­my potrze­bo­wa­li taniej wer­sal­ki. Zamiesz­ka­my w oko­li­cach Lon­dy­nu, więc przy oka­zji chęt­nie wybie­rze­my się na zwiedzanie.

  7. Meble takie jak wer­sal­ki znam jesz­cze z Pol­ski i darzę je szcze­gól­nym sen­ty­men­tem. Kie­dyś mia­łem taką wer­sal­kę i muszę przy­znać, że speł­nia­ła moje ocze­ki­wa­nia i dobrze się na niej wysy­pia­łem. Jest to jed­nak mebel ponad­cza­so­wy i kto by przy­pusz­czał, że po tylu latach tak­że się spraw­dzi na obczyż­nie — w UK. Wzo­ro­wa i spraw­dzo­na kon­struk­cja, a przy tym ta funk­cjo­nal­ność. Nie ma więc co kom­bi­no­wać i szu­kać — czas zamó­wić ją do swo­je­go miesz­ka­nia w Anglii. Tym bar­dziej, że z bie­giem cza­su sty­li­sty­ka tak­że poszła do przo­du wraz z wybo­rem bar­dziej nowo­cze­snych tka­nin i kolo­rów. Cho­ciaż łez­ka w oku się krę­ci jak przy­po­mnę sobie te wzo­rzy­ste, czy pstro­ka­te obi­cia ;). Wszyst­ko jed­nak zale­ży od gustu i jeże­li ktoś zechce odtwo­rzyć daw­ne wzo­ry to z pew­no­ścią rów­nież będzie to moż­li­we. Taki powrót do prze­szło­ści na mia­rę moż­li­wo­ści, gdyż nie­zmien­nie od lat są to mable tanie i dostęp­ne wła­ści­wie dla każ­de­go. Dodat­ko­wo zama­wią­jąc je w fir­mie Euro­Fur­ni­tu­re otrzy­ma­my gwa­ran­cję i ser­wis pogwa­ran­cyj­ny. Wybór mebli tapi­ce­ro­wa­nych jest ogrom­ny i poza wspo­mi­na­ny­mi tani­mi wer­sal­ka­mi są do wybo­ru tak­że naroż­ni­ki (rogów­ki), sofy z funk­cją spa­nia i prak­tycz­nym pojem­ni­kiem na pościel, kana­py, tap­cza­ny, fote­le — do wybo­ru do koloru.

  8. Potwier­dzam ponad­cza­so­wość i funk­cjo­nal­ność wer­sa­lek. Jest to spraw­dzo­na kon­struk­cja i meble te dosko­na­le speł­nia­ją swo­ją funk­cję. Wygod­nie się na nich sie­dzi, a przy tym zaj­mu­ją mało miej­sca. W razie wizy­ty gości jej roz­kła­da­nie i skła­da­nie zaj­mu­je parę sekund. Dzię­ki zasto­so­wa­ne­mu mecha­ni­zmo­wi jest to dzie­cin­nie pro­ste. Nie wyma­ga przy tym uży­cia dużej siły. Dodat­ko­wo posia­da prak­tycz­ny scho­wek na pościel, czy też inne rze­czy. Pole­cam, gdyż jest to mebel dobry, a przy tym tani. A szcze­gól­nie dobry wybór przy zamó­wie­niu ze skle­pu Euro­Fur­ni­tu­re z Londynu.

  9. Naj­lep­sze wer­sal­ki w Lon­dy­nie — kon­ku­ren­cje ceny i bar­dzo dobra jakość.

Leave a Reply