Szafy Wektra

Przed­sta­wia­my Pań­stwu pro­po­zy­cję na upo­rząd­ko­wa­nie swo­jej gar­de­ro­by. Wraz z z sze­ro­ką gamą pojem­nych szaf znaj­dzie­cie Pań­stwo tyl­ko w Euro­Fur­ni­tu­re. Dobrze zapro­jek­to­wa­na sza­fa to naj­waż­niej­szy waru­nek do ide­al­nie upo­rząd­ko­wa­ne­go wnę­trza. Z sys­te­mem szaf Wek­tra zor­ga­ni­zu­jesz wyma­rzo­ną gar­de­ro­bę. Spodnie, żakiet, ele­ganc­kie szpil­ki, kra­wa­ty oraz apasz­ki zawsze będą mia­ły swo­je miej­sce i bedą znaj­do­wa­ły się pod ręką.
Opty­mal­na funk­cjo­nal­ność oraz mod­ne wnę­trze sypial­ni czy przed­po­ko­ju teraz będzie moż­li­we dzie­ki naszym sza­fom. Sys­tem szaf obej­mu­je sza­fę jed­no­drzwio­wą, sza­fy dwu­drzwio­we oraz funk­cjo­nal­ną i pakow­ną sza­fę naroż­ną, Sza­fy moż­na ze sobą dowol­nie zesta­wiać i dopa­so­wać do wiel­ko­ści pomiesz­cze­nia i indy­wi­du­al­nych potrzeb, tak­że tych naj­bar­dziej obszer­nych zbio­rów odzie­ży i dodat­ków. Ist­nie­je moż­li­wość wypo­sa­że­nia sza­fy w dodat­ko­we pół­ki i szu­fla­dy, któ­re uła­twią segre­ga­cję rze­czy i utrzy­ma­nie ide­al­ne­go porząd­ku oraz doste­pu do wybra­nej gar­de­ro­by w jak naj­krót­szym cza­sie. Zasto­so­wa­nie lustrza­ne­go fron­tu pozwo­li optycz­nie powięk­szyć i roz­ja­śnić pomiesz­cze­nie. Do powyż­szych szaf jako uzu­peł­nie­nie z łatwo­ścią dobie­rzesz tak­że meble poko­jo­we z innych sys­te­mów w podob­nym sty­lu. War­to dodać, że w skład naszej ofer­ty wcho­dzi ponad 3000 pol­skich mebli.

wektra_1
wektra_2
wektra_3One Comment

  1. Bar­dzo pomy­sło­wa mozli­wość zesta­wia­nia szaf, tak­że dzie­ki sza­fie naroż­nej. W koń­cu zna­la­złem inspi­ra­cję na urzą­dze­nie swo­jej sypial­ni i meble jakich szu­ka­łem w UK. Meble nie tyl­ko ład­ne, ale tak­że prak­tycz­ne, dzię­ki cze­mu z powo­dze­niem pomiesz­czą gar­de­ro­bę mojej żony. Z tego co widzę na stro­nie dostęp­ne jest tak­że spo­ro mate­ra­cy do wyboru.

Leave a Reply