Meble Lejla

Meble poko­jo­we Lej­la to kolej­na nasza pro­po­zy­cja spo­śród pol­skich mebli w UK z naszej ofer­ty, a tak­że spo­sób na sty­lo­we wnę­trze. Meble te to ory­gi­nal­ny pomysł na urzą­dze­nie miesz­ka­nia. Pre­zen­to­wa­ne modu­ły wyróż­nia nowo­cze­sny design w wyjąt­ko­wo lek­kiej i świe­żej odsło­nie. Z pew­no­ścią oprócz sty­lu doce­nisz tak­że kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli, w któ­rych każ­dy detal został sta­ran­nie dopra­co­wa­ny. Ta kolek­cja mebli posia­da wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je dobrze wypo­sa­żo­ne wnę­trze. Sze­ro­ki wybór ele­men­tów pozwo­li stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ną jadal­nię oraz pokój dzien­ny.
Sys­tem modu­ło­wy Lej­la to pro­sty spo­sób na sty­lo­we wnę­trze. W kolek­cji zadba­no o nowo­cze­sny i mod­ny design przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu mak­sy­mal­nej funk­cjo­nal­no­ści. Prze­szklo­ne witry­ny z dwóch stron oraz asy­me­trycz­nie zamon­to­wa­ne uchwy­ty pod­kre­śla­ją mini­ma­li­stycz­ną syl­wet­kę modu­łów. Sub­tel­ne nóż­ki deli­kat­nie doda­ją im lek­ko­ści. Nowo­cze­sny wygląd two­rzą zasto­so­wa­ne mod­ne kolo­ry.
Pojem­na sza­fa, komo­dy, szaf­ki, szaf­ki wiszą­ce, szaf­ki rtv, witry­ny oraz pół­ki pozwa­la­ją na swo­bod­ną aran­ża­cję. Szu­fla­dy i fron­ty otwie­ra­ją się wyjąt­ko­wo płyn­nie i cicho. Uzu­peł­nie­niem zesta­wu są świet­nie dobra­ne krze­sła oraz stół, któ­ry dosko­na­le spraw­dzi się w poko­ju lub jadalni.

lejla_brw_01
lejla_brw_03


One Comment

  1. Euro­Fur­ni­tu­re is the best polish fur­ni­tu­re shop in UK. I stron­gly recommend.

Leave a Reply