Sypialnia Luca

Sypial­nia Luca to tak­że nowość w naszej sze­ro­kiej ofer­cie pol­skich mebli w UK. Teraz Two­ja nowa sypial­nia pobu­dzi Two­ją wyobraź­nię i pozwo­li na siel­skie sny w pro­wan­sal­skim kli­ma­cie. Deli­kat­na biel nada Two­jej sypial­ni wra­że­nie bez­tro­skiej sie­lan­ki i przy­wo­ła na myśl kli­mat śród­ziem­no­mor­skich waka­cji. Dzię­ki tej kolek­cji z rado­ścią będziesz witać każ­dy dzień. Funk­cjo­nal­nie zor­ga­ni­zo­wa­na prze­strzeń uła­twi przy­go­to­wa­nia do wyj­ścia z domu każ­de­go poran­ka, do któ­re­go z chę­cią będziesz tak­że wra­cać.
Bar­dzo pojem­na 5‑drzwiowa sza­fa daje duże moż­li­wo­ści na prze­cho­wy­wa­nie Two­jej gar­de­ro­by. Lustra umiesz­czo­ne na fron­tach to prak­tycz­ny i czę­sto nie­zbęd­ny ele­ment zarów­no kobie­cej, jak i męskiej sypial­ni. Odbi­ja­ją­ce świa­tło od luster, roz­ja­śni i optycz­nie powięk­szą pomiesz­cze­nie. Pro­si­my tak­że zwró­cić uwa­gę na zwień­cze­nie w ciem­niej­szym kolo­rze, któ­re efek­tow­nie prze­ła­mu­je biel tych mebli nada­jąc im nie­spo­ty­ka­ną ory­gi­nal­ność. W tej kolek­cji mebli zasto­so­wa­no tak­że mecha­nizm zapew­nia­ją­cy ciche i rów­no­mier­ne domy­ka­nie. Pozbę­dziesz się raz na zawsze hała­su trza­ska­ją­cych drzwi.
Dzię­ki kolek­cji mebli Luca i zasto­so­wa­niu pod­wyż­szo­ne­go węzo­gło­wia każ­dy może wypo­cząć na wyso­kim pozio­mie. Łóż­ko tak­że dzię­ki dwu prak­tycz­nym szu­fla­dom może peł­nić rów­nież rolę prze­cho­wy­wa­nia pozo­wo­li zacho­wać porzą­dek w Two­jej sypialni.

luca_brw_01

One Comment

  1. Ślicz­na sypial­nia. To jest wła­śnie to cze­go szu­kam. Naj­lep­sze i naj­ład­niej­sze meble.

Leave a Reply