Meble Elpasso

Dzię­ki tym meblom będziesz mógł poczuć się swo­bod­nie i wygod­nie. Przy­tul­nie i funk­cjo­nal­nie meble dostęp­ne w wie­lu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Dzię­ki temu z pew­no­ścią znaj­dziesz odpo­wied­nią wer­sję kolo­ry­stycz­ną dla sie­bie. Po cięż­kim dniu pra­cy będziesz mógł kom­for­to­wo się odprę­żyć. Wystar­czy, że odpo­wied­nio urzą­dzisz swój dom lub miesz­ka­nie. Mebla­mi z tej kolek­cji urzą­dzisz gustow­nie zarów­no pokój dzien­ny jak i sypial­nię.
Sys­tem mebli Elpas­so posia­da 18 modu­łów, któ­re moż­na dowol­nie ze sobą zesta­wiać two­rząc nie­po­wta­rzal­ne aran­ża­cje salo­nu czy sypial­ni. Masz moż­li­wość wybo­ru spo­sród efek­tow­nych witryn z pół­ka­mi pod­świe­tla­ny­mi dio­da­mi LED, dzię­ki cze­mu w cie­ka­wy spo­sób wyeks­po­nu­jesz ulu­bio­ne przed­mio­ty, Komo­dy i szaf­ki będą pomoc­ne przy zapo­trze­bo­wa­niu na dużą ilość miej­sca na prze­cho­wy­wa­nie. Prze­stron­na i ergo­no­micz­na sza­fa pozwo­li upo­rząd­ko­wać gar­de­ro­bę. Dzie­ki modu­ło­we­mu zesta­wia­niu ele­men­tów urzą­dzisz tak­że pokój dzien­ny gdzie pod­ręcz­na ława będzie miej­scem wie­lu towa­rzy­skich spo­tkań, a odpo­wied­nio sze­ro­ka szaf­ka rtv z szu­fla­da­mi to pro­po­zy­cja dla wła­ści­cie­li duże­go tele­wi­zo­ra, wiszą­ce witry­ny, szaf­ki i pół­ki dopeł­nią aran­ża­cję.
Cało­ści dobre­go sma­ku doda­ją ory­gi­nal­ne uchwy­ty, któ­re ide­al­nie wpi­su­ją się w nowo­cze­sny design mebli. W tym przy­pad­ku uchwy­ty sta­no­wią zarów­no ele­ment ozdob­ny, jak i użyt­ko­wy. Łagod­ność obłych kształ­tów i natu­ral­ny kolor dąb san remo jasny zasto­so­wa­ny w tych meblach wpro­wa­dzą Cię w pozy­tyw­ny nastrój każ­de­go dnia i udo­wod­nią, że pol­skie meble to naj­traf­niej­szy wybór w UK.

elpasso_brw_07
elpasso_brw_08
azteca_elpasso_brw_03
elpasso_brw_02
elpasso_brw_06   

One Comment

  1. Do wybo­ru do kolo­ru. Z tego co widzę zosta­ło wpro­wa­dzo­nych ostat­nio wię­cej moż­li­wo­ści kolo­ry­stycz­nych. Teraz się zasta­na­wiam któ­rą opcję wybrać, gdyż szcze­gól­nie podo­ba­ją mi się dwie wer­sje. Jed­nak na pew­no zde­cy­du­ję się na meble z tego sys­te­mu. Parę mie­się­cy temu prze­pro­wa­dzi­łam się do UK i chcia­ła­bym urzą­dzić miesz­ka­nie w pol­skim stylu.

Leave a Reply