Kolekcja mebli BRW w UK-Bari

Połą­cze­nie nowo­cze­sne­go sty­lu i tra­dy­cji przez doda­nie natu­ral­ne­go drew­na dębo­we­go. Jest to kolej­na nowość od pro­du­cen­ta mebli Black Red Whi­te. Sys­tem w peł­ni odda­je natu­ral­ne pięk­no drew­na dębo­we­go zasto­so­wa­ne­go na bla­tach mebli. Kon­tra­stu­je z wyko­na­ny­mi na wyso­ki połysk fron­ta­mi w kolo­rze bie­li. Całość dys­kret­nie uzu­peł­nia­ją funk­cjo­nal­ne uchwy­ty z drew­na i meta­lu, dzię­ki któ­rym zysku­jesz wygod­ny dostęp do prze­cho­wy­wa­nych rze­czy. Z mebla­mi Bari z powo­dze­niem zaaran­żu­jesz jadal­nię, salon, czy sypial­nię, dzię­ki dowol­ne­mu zesta­wia­niu ze sobą poszcze­gól­nych ele­men­tów. Wybierz meble w tym sty­lu spo­śród komód, witryn, sza­fek. Uzu­peł­nie­niem jadal­ni będzie ele­ganc­ki stół i krze­sła. Nato­miast do sypial­ni wybierz wygod­ne łóż­ko i pojem­ne sza­fy. Nie­prze­cięt­ną uro­dę tych mebli pod­kre­śla­ją przej­rzy­ste szkło witryn, har­to­wa­ne, dzię­ki temu są nie tyl­ko pięk­ne, ale rów­nież bez­piecz­ne. Nowo­cze­snym akcen­tem jest wyko­rzy­sta­ne we wnę­trzach witryn oświe­tle­nie LED.

polskie-meble-bari_1
polskie-meblebari_3
polskie-meblebari_5
polskie-meblebari_6
3 Comments

  1. Jestem bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czo­na widząc takie ślicz­ne meble. Aran­ża­cja sypial­ni na zdję­ciu jest dla mnie bar­dzo pomoc­ną pod­po­wie­dzią i będę się nią wzo­ro­wa­ła przy urzą­dza­niu swo­jej sypial­ni. Już nie mogę się docze­kać remon­tu i nowych mebli 🙂

  2. Cie­szę się, że teraz mogę kupić meble Black Red Whi­te w Lon­dy­nie. Jak jestem w PL to zawsze szu­kam inspi­ra­cji w ich skle­pach fir­mo­wych. Teraz rów­nie dobrze mogę to robić w UK dzię­ki fir­mie Euro­Fur­ni­tu­re. Moim zda­niem to jeden z lep­szych pro­du­cen­tów mebli. Meble w atrak­cyj­nych cenach przy napraw­dę dobrej jako­ści. Meble nie dość że tanie, to do tego ład­ne i funkcjonalne.

  3. Bar­dzo ład­ne meble 🙂 Mam nadzie­ję, że jesz­cze dłu­go pozo­sta­nę w UK i jak tro­chę odło­żę £, to kupię w koń­cu wygod­ną sofę z funk­cją spania.

Leave a Reply