Odkryj nowe wzory szaf Elda

Jeśli poszu­ku­jesz nie tyl­ko sza­fy ale rów­nież nowo­cze­snej deko­ra­cji Two­je­go miesz­ka­nia, musisz koniecz­nie zoba­czyć nowe wzo­ry szaf. Już teraz sza­fy Eldo dostęp­ne są w 9‑ciu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych i 8‑miu rodza­jach fron­tów do wybo­ru. Dodat­ko­wo do sza­fy możesz zamon­to­wać sys­tem samo­do­my­ka­ją­cy oraz wsta­wić 3 pół­ki dla popra­wy orga­ni­za­cji Two­jej gar­de­ro­by. Do sza­fy jako uzu­peł­nie­nie dobie­rzesz inne meble z naszej ofer­ty w tych samych wybar­wie­niach. Zapy­taj o szcze­gó­ły nasze­go dorad­cę klienta.

elda_brw_1
Untitled-1
elda_brw_2

One Comment

  1. Pole­cam meble ze skle­pu na Stan­mo­re w Lon­dy­nie. Chcia­łam podzię­ko­wać za pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę i pięk­ną sza­fę dostar­czo­ną mi parę dni temu. Mąż już ją zło­żył i naresz­czie mogę się poczuć jak w domu, a moja gar­de­ro­ba jest upo­rząd­ko­wa­na — dziękuję.

Leave a Reply