Meble Author w nowoczesnym stylu już w UK

Pre­zen­tu­je­my nową kolek­cję mebli dla miło­śni­ków nowo­cze­sne­go sty­lu teraz tak­że dla wszyst­kich z tere­nu Anglii. Pro­sta for­ma, prak­tycz­ne roz­wią­za­nia i funk­cjo­nal­ność z pew­no­ścią przy­pad­ną do gustu miło­śni­kom sty­lu modern. Jest to kolej­na pro­po­zy­cja zna­ne­go pol­skie­go pro­du­cen­ta mebli — Black Red Whi­te. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że nasza fir­ma ofe­ru­je peł­ny asor­ty­ment mebli tego pro­du­cen­ta wraz z dowo­zem na tere­nie UK. Nowo­cze­sne wnę­trze w wyjąt­ko­wy spo­sób łączy nowo­cze­sny mini­ma­lizm z ele­gan­cją. Przy­tul­no­ści i cie­pła wnę­trzu doda­je dekor drew­na w połą­cze­niu z pro­stą, geo­me­trycz­ną linią mebli. Dzię­ki modu­ło­wo­ści mebla­mi tymi urzą­dzisz zarów­no pokój dzien­ny, jadal­nię, a biur­ka z kolek­cji pozwo­lą wypo­sa­żyć domo­we biu­ro lub pokój mło­dzie­żo­wy. Nie­po­wta­rzal­ny kli­mat two­rzą zasto­so­wa­ne w witry­nach ener­go­osz­częd­ne oświe­tle­nie LED. Wyso­kiej jako­ści akce­so­ria meblo­we z cichym domy­kiem pozwo­lą na jesz­cze bar­dziej kom­for­to­we ich użyt­ko­wa­nie. Nale­ży zwró­cić uwa­gę, że meble te ofe­ro­wa­ne są w dwu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych oraz w dwu rodza­jach wykoń­cze­nia. W przy­pad­ku kor­pu­su w gra­fi­to­wym kolo­rze lava w połą­cze­niu z cie­płym deko­rem w kolo­rze dąb san remo jasny, otrzy­ma­cie Pań­stwo zaokrą­glo­ne kra­wę­dzie fron­tów wraz z deko­ra­cyj­nym pane­lem na bla­cie. W dru­giej wer­sji w połą­cze­niu z ciem­niej­szym kolo­rem — orzech colum­bia, ele­men­ty są ścię­te pod skosem.

author_meble_brw
author_meble_brw_2


One Comment

  1. Otwo­rze­nie skle­pu z mebla­mi Black Red Whi­te w Lon­dy­nie wyda­je mi się dosko­na­łym pomy­słem, gdyż wie­lu Pola­ków i nie tyl­ko Pola­ków teraz ma moż­li­wość ume­blo­wa­nia swo­je­go miesz­ka­nia w te dosko­na­łej jako­ści meble. Ten styl z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu wie­lu klien­tom poszu­ku­ją­cym mebli. Meble te nie dość, że są ład­ne i tanie, to do tego są bar­dzo funk­cjo­nal­ne i łatwe do mon­ta­żu, o czym mia­łem oka­zję prze­ko­nać się wielokrotnie.

Leave a Reply