Szafy i komody Idea

Pre­zen­tu­je­my Pań­stwu naszą nowość w ofer­cie: Pol­skie meble UK, a zara­zem nowość na ryn­ku bry­tyj­skim — Sza­fy i komo­dy Idea. Sta­no­wią one dosko­na­łą pro­po­zy­cję na wypo­sa­że­nie swo­je­go miesz­ka­nia w jeden z naj­bar­dziej prak­tycz­nych mebli jakim jest sza­fa. Bez sza­fy trud­no sobie wyobra­zić moż­li­wość upo­rząd­ko­wa­ne­go prze­cho­wy­wa­nia dużej ilo­ści gar­de­ro­by. Sza­fy Idea są sza­fa­mi z drzwia­mi prze­suw­ny­mi i w prze­ci­wień­stwie do szaf z drzwia­mi uchyl­ny­mi nie potrze­ba dodat­ko­wej prze­strze­ni na ich uchy­le­nie aby dostać się do prze­cho­wy­wa­nych rze­czy. Sza­fy te są posia­da­ją tak­że prak­tycz­ne lustro na fron­tach. Do sza­fy dobie­rzesz prak­tycz­ne komo­dy w takim samym sty­lu i w takim samym kolo­rze. Meble w dobrej jako­ści, a przy tym tanie.

idea_arrange_safa_uk
idea.indd
idea.indd

2 Comments

  1. Widzia­łem jed­ną z tych szaf na żywo w skle­pie w Lon­dy­nie. Solid­ne i funk­cjo­nal­ne i tanie pol­skie meble. Do wybo­ru 4 wer­sje kolo­ry­stycz­ne. Cena 273 fun­ty za taką dużą sza­fę jest bar­dzo atrak­cyj­na, a do sza­fy w razie potrze­by dobie­rzesz rów­nież komo­dę w tym samym sty­lu i wybar­wie­niu w cenie już od 61 fun­tów. Dodat­ko­wą zale­tą jest wypo­sa­że­nie tych szaf w drzwi prze­suw­ne, dzię­ki cze­mu nie potrze­bu­jesz dodat­ko­wej prze­strze­ni aby dostać się do wnę­trza sza­fy, w prze­ci­wień­stwie do drzwi otwieranych.

  2. Meble o bar­dzo dobrej jako­ści za niską cenę. Trud­no o lep­szy wybór w UK jesli ktoś poszu­ku­je solid­nej i pojem­nej sza­fy i komo­dy. Pole­cam odwie­dzić sta­cjo­nar­ny sklep meblo­wy w Lon­dy­nie na Stanmore.

Leave a Reply