O blogu

Wita­my na naszym blo­gu, gdzie pre­zen­tu­je­my Pań­stwu naj­now­sze tren­dy w meblar­stwie. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne pro­po­zy­cje mebli dostęp­ne są do zamó­wie­nia w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Jeste­śmy prze­sta­wi­cie­lem m.in. Black Red Whi­te, Bog­fran, Meble VOX, Cama Meble, Dignet…Sporą część mebli posia­da­my na eks­po­zy­cji, jed­nak ze wzglę­du na bar­dzo sze­ro­ką ofer­tę — ponad 3000 pol­skich mebli, nie jest moż­li­we aby posia­dać wszyst­kie meble na eks­po­zy­cji, czy w maga­zy­nie dostęp­ne od ręki. Posia­da­my rów­nież sze­ro­ką roz­pię­tość ceno­wą — od mebli tanich, do mebli dla klien­tów naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych.

Stro­na ta może być tak­że przy­dat­na przy szu­ka­niu inspi­ra­cji i pomy­słów na urzą­dze­nie swo­je­go wyma­rzo­ne­go domu. Jest to pierw­szy krok do uda­nych zaku­pów. W cią­gu ponad 10 lat zaufa­ło nam wie­le tysię­cy klien­tów. Pozwo­li­ło nam to tak­że zdo­być doświad­cze­nie na ryn­ku bry­tyj­skim i zna­my tutej­sze realia miesz­ka­nio­we. Posia­da­my ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwa­ran­cyj­ny, a do Pań­twa dys­po­zy­cji jest pro­fe­sjo­nal­na i pomoc­na obsłu­ga, dzię­ki któ­rej jeste­śmy w sta­nie spro­stać wszel­kim ocze­ki­wa­niom i wyma­ga­niom.

Aby przejść do blo­gu klik­nij TUTAJ.
Aby zoba­czyć peł­ną ofer­tę pol­skich mebli w UK, klik­nij poniż­szy przy­cisk.