Narożniki, sofy, Wersalki UK

polskie-sofy-uk

Zapew­nia­my naj­więk­szy wybór roz­kła­da­nych sof, tanich pol­skich wer­sa­lek oraz naroż­ni­ków z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel w UK. Ponad 200 mode­li mebli tapi­ce­ro­wa­nych. Przy tym każ­dy model moze być wyko­na­ny w dowol­nym przez sie­bie wybra­nym mate­ria­le, kolo­rze, czy kom­bi­na­cji mate­ria­łów i kolo­rów z nasze­go prób­ni­ka. Dzię­ki cze­mu dobie­rzesz dla sie­bie ulu­bio­ne wykoń­cze­nie spo­śród ponad 100 mate­ria­łów. Każ­dy model na życze­nie klien­ta może­my wyko­nać tak­że w skó­rze natu­ral­nej.
Ist­nie­je tak­że moż­li­wość mody­fi­ka­cji dane­go mode­lu np. zmie­ny jego wymia­rów, w więk­szo­ści przy­pad­ków bez dodat­ko­wych kosz­tów.
Ponad to nasze meble przy­sto­so­wa­ne są do bry­tyj­skich realiów i są roz­bie­ral­ne, dzię­ki cze­mu unik­nie­cie Pań­stwo pro­ble­mów z ich wnie­sie­niem. Wszyst­kie meble z naszej ofer­ty obję­te są gwa­ran­cją fir­mo­wą oraz gwa­ran­cją pro­du­cen­ta. Posia­da­ją tak­że wyma­ga­ne przez lan­dlor­dów i fir­my ubez­pie­cze­nio­we Ate­sty i Cer­ty­fi­ka­ty reno­mo­wa­ne­go Bry­tyj­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Inno­wa­cji Bran­ży Meblar­skiej – FIRA. Cer­ty­fi­ka­ty te potwier­dza­ją nie­za­wod­ność, naj­wyż­szą jakość mebli oraz to, że speł­nia­nia­ją rygo­ry­stycz­ne bry­tyj­skie nor­my prze­ciw­po­ża­ro­we oraz jako­ścio­we.
Do swo­jej wyma­rzo­nej sofy, czy naroż­ni­ka dobie­rzesz tak­że meble poko­jo­we, do salo­nu, do sypial­ni, meble dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we. Peł­na ofer­ta na stro­nie nasze­go skle­pu.