Flo-zestawienie ze sobą dwu oryginalnych kolorów

Kolo­ry­sty­ka wią­zu i jaśmi­nu to jest to co odróż­nia te pol­skie meble od innych. Zasto­so­wa­na kolo­ry­sty­ka roz­ja­śni i ocie­pli pomiesz­cze­nie. Meble te dosko­na­le spraw­dzą się w nowo­cze­snym wnę­trzu, a uni­wer­sal­na budo­wa pozwo­li wyko­rzy­stać ele­men­ty kolek­cji w każ­dym typie pomiesz­cze­nia. War­to też zwró­cić uwa­gę na ory­gi­nal­ne chwy­ty, któ­re dosko­na­le pasu­ją do …

Candi – zastosowanie wysokich nóżek

Kolej­na nowość pro­sto z Pol­ski — Meble Can­di, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się w biu­rze, jadal­ni i poko­ju dzien­nym. Bar­dzo popu­lar­na i mod­na obec­nie kolo­ry­sty­ka pozwo­li dopa­so­wać dodat­ki bez więk­szych pro­ble­mów. Kolo­ry­sty­ka mebli ocie­pla i roz­ja­śnia optycz­nie pomiesz­cze­nie. Wyso­kie nóż­ki i cie­ka­wy spo­sób zastą­pie­nia uchwy­tów może przy­paść do gustu. Te jak …

Orest – połączenie stylu klasycznego i nowoczesnego

Z pol­ski­mi mebla­mi Orest urzą­dzisz pokój dzien­ny z dostęp­nych 11 seg­men­tów w kolo­ry­sty­ce dąb sono­ma truflowy/dąb sono­ma. Meble te posia­da­ją zarów­no cechy sty­lu kla­sycz­ne­go jak i nowo­cze­sne­go, a ryflo­wa­ne ciem­ne wstaw­ki oraz wygod­ne uchwy­ty dosko­na­le spraw­dzą się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Meble te cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką odpor­no­ścią na ście­ra­nie i zary­so­wa­nia. …