Styl vintage w meblarstwie powraca

Mod­na z poprzed­nich dekad sty­li­sty­ka mebli powra­ca. Styl vin­ta­ge na nowo może zago­ścić w Pań­stwa miesz­ka­niach. Pro­sty styl mebli Heda prze­ła­ma­no solid­nym ste­la­żem z drew­na sosno­we­go. Neu­tral­na biel i bla­ty w wybar­wie­niu modrzew sibiu zło­ty i wie­le dostęp­nych ele­men­tów daje moż­li­wo­ści na stwo­rze­nie mod­nej aran­ża­cji salo­nu, jadal­ni, jak i poko­ju mło­dzie­żo­we­go. Pod­kre­śle­niem lek­kiej for­my brył są wyso­kie nogi i mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty.

Sara, Barka-wersalki UK, sofy Londyn

Wer­sal­ki to jed­ne z bar­dziej wie­lo­funk­cyj­nych i prak­tycz­nych mebli, któ­re szcze­gól­nie dosko­na­le spraw­dza­ją się w Anglii, gdzie czę­sto dys­po­nu­je­my ogra­ni­czo­ną powierzch­nią. Są to meble bar­dzo funk­cjo­nal­ne i prak­tycz­ne. Z jed­nej stro­ny pozwa­la­ją na relaks i odpo­czy­nek pod­czas dnia, kie­dy słu­żą jako sofa, kana­pa, a z dru­giej stro­ny może słu­żyć jako łóż­ko do codzien­ne­go spa­nia. Wer­sal­ki dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ne są w pojem­nik na pościel i dosko­na­le spraw­dza­ją się w sypial­ni mło­dzie­żo­wej, w salo­nie i poko­ju gościn­nym. Ponad­cza­so­wy styl i wyso­ka jakość dopeł­nia­ją pozy­tyw­ny wize­ru­nek naszych wer­sa­lek. War­to przy tym zazna­czyć, że dużą zale­tą jest rów­nież ich cena, któ­ra u nas wyno­si już od £195, co kla­sy­fi­ku­je wer­sal­ki jako tanie meble tapi­ce­ro­wa­ne. Odwiedź nasz sklep w Lon­dy­nie aby zoba­czyć i wypró­bo­wać je “na żywo”. Ofe­ru­je­my tak­że sze­ro­ką ofer­tę innych mebli tapi­ce­ro­wa­nych w tym naj­lep­szej jako­ści sofy, kana­py, naroż­ni­ki, fote­le i pufy-naj­więk­szy wybór w UK.

Polish furniture UK

Euro Fur­ni­tu­re com­pa­ny offers a wide ran­ge of polish fur­ni­tu­re in UK. We are based in Lon­don at Stan­mo­re. We have many years of expe­rien­ce in the fur­ni­tu­re mar­ket. Fur­ni­tu­re can be orde­red by visi­ting our sto­re, onli­ne via our shop onli­ne or by pho­ne. We pro­vi­de short lead times, pro­fes­sio­nal advi­ce and servi­ce. We are an autho­ri­zed distri­bu­tor some famo­us and repu­ta­ble polish fur­ni­tu­re pro­du­cers in the Uni­ted King­dom, such as: Black Red Whi­te (BRW), Bog­fran, Meble VOX, Cama Fur­ni­tu­re, Dignet and many more.
We offer a wide ran­ge of uphol­ste­red fur­ni­tu­re — more than 200 models with sle­eping func­tion and with bed sto­ra­ge: cor­ner sofa beds, sofas, che­ap sofas (wer­sal­ki), arm­cha­irs, poufs. We also offer fur­ni­tu­re for chil­dren and for young people, living room fur­ni­tu­re, offi­ce fur­ni­tu­re, dining room fur­ni­tu­re, bedro­oms, entran­ce halls, mat­tres­ses — over 3000 units in both modern and clas­sic sty­le. Fur­ni­tu­re are sold as self-assem­bly pac­ka­ges. Our com­pa­ny offers the assem­bly servi­ce, but the pri­ce is not inc­lu­ded.
Check out the latest trends and design of polish fur­ni­tu­re. We are regi­ste­red UK com­pa­ny with more than 10 years expe­rien­ce in fur­ni­tu­re mar­ket-you can trust us. Be one of tho­usands of satis­fied custo­mers and ple­ase visit our 1000m2 London’s fur­ni­tu­re show­ro­om.
NOTE: We have a wide ran­ge of fur­ni­tu­re ava­ila­ble on display and on stock. The­re is also free par­king for guests.

Katalogi Black Red White

Komplety mebli Spalt w skandynawskim stylu

Jest to kolej­na pro­po­zy­cja od Black Red Whi­te. W kom­ple­tach tych zasto­so­wa­no połą­cze­nie bie­li i drew­na. Kom­ple­ty mebli Spalt bazu­ją na pro­sto­cie brył i wstaw­kach we fron­tach w kolo­rze dąb rdzeń, co two­rzy este­tycz­ną i funk­cjo­nal­ną zabu­do­wę salo­nu. Dodat­ko­wy efekt daje zamon­to­wa­ne oświe­tle­nie LED w witry­nach. Dostęp­ne 6 brył, two­rzy moż­lio­wość zesta­wie­nia ze sobą dwu zesta­wów meblo­ścia­nek.


Office Lux-nowoczesne, estetyczne i praktyczne meble biurowe

Meble biu­ro­we Offi­ce Lux od BRW to gwa­ran­cja kom­for­to­wych warun­ków pra­cy. Pro­sto­te bry­ły w połą­cze­niu z uni­wer­sal­ną kolo­ry­sty­ką dają wie­le moż­li­wo­ści aran­ża­cji biu­ra. Jasny sza­ry kor­pus jest sub­tel­ną ramą dla fron­tów, któ­re zosta­ły wyko­na­ne ze szkła lakie­ro­wa­ne­go w kolo­rze gra­fi­to­wym. Dzię­ki błysz­czą­cym ele­men­tom-fron­tom pomiesz­cze­nie biu­ra wyda­je się optycz­nie znacz­nie więk­sze, a jego wygląd nabie­ra ele­gan­cji. W skład kolek­cji Offi­ce Lux wcho­dzi wie­le brył, któ­re moż­na dowol­nie ze sobą zesta­wiać, co pozwa­la zapro­jek­to­wać funk­cjo­nal­ne i nowo­cze­sne biu­ro.

Boca-pomysł na ożywienie białego przedpokoju

Z kolek­cją mebli Boca stwo­rzysz jasną aran­ża­cję przed­po­ko­ju, dzię­ki prze­ła­ma­niu bie­li natu­ral­ny­mi dodat­ka­mi. Połą­cze­nie kla­sycz­nej bie­li w poły­sku i ele­men­tów w kolo­rze dąb rdzeń dosko­na­le spraw­dzi się we wnę­trzach zarów­no w sty­lu skan­dy­naw­skim jak i nowo­cze­snym.
Moż­li­wość zesta­wie­nia mebli pozwo­li opty­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń. W skład przed­po­ko­ju wcho­dzi wyso­ka 2-drzwio­wa sza­fa z lustrem, szaf­ka na buty z sie­dzi­skiem, komo­da, lustro i wie­szak na kurt­ki i płasz­cze.

Meble Brussel od Black Red White w Londynie

Kolek­cja Brus­sel to nowość od pro­du­cen­ta mebli Black Red Whi­te. Kla­sycz­ne meble inspi­ro­wa­ne sty­lem kolo­nial­nym. Masyw­na kon­struk­cja mebli oraz ich cie­płe wybar­wie­nie dębu stir­ling przy­cią­gną uwa­gę każ­de­go. Dba­łość o deta­le, listwy na fron­tach, pogru­bia­ne boki i mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Poznaj moż­li­wo­ści zesta­wia­nia mebli Brus­sel i stwórz ele­ganc­ką i ponad­cza­so­wą aran­ża­cję jadal­ni i salo­nu.Polskie meble UK-Brindisi

Szu­kasz nowo­cze­snych mebli do swo­je­go miesz­ka­nia, a więk­szość obec­nie ofe­ro­wa­nych mebli wystę­pu­je w bia­łych i czar­nych połą­cze­niach? Mamy dla Cie­bie coś inne­go.
Naj­now­sza kolek­cja pol­skich mebli UK Brin­di­si to sty­lo­wa kolek­cja dostęp­na w kolo­rze gra­fi­to­wym. Pro­ste kon­struk­cje brył i uni­wer­sal­ny kolor prze­ła­ma­no tutaj ory­gi­nal­ny­mi uchwy­ta­mi w kolo­rze dąb San Remo jasny. Dzię­ki róż­no­rod­nym bry­łom stwo­rzysz spój­ną aran­ża­cję salo­nu i przed­po­ko­ju.


Kolekcja Zele to od dzisiaj lekka forma w Twoim domu

Dla tych, któ­rzy lubią nowo­cze­sność i dla tych, któ­rzy cenią pięk­no dębo­wych mebli powsta­ła kolek­cja Zele. Kor­pus w wybar­wie­niu dąb wotan zesta­wio­no z fron­ta­mi w kolo­rze bia­ły połysk, łącząc pro­sto­tę z ele­gan­cją. Nowo­cze­sny cha­rak­ter pod­kre­śla­ją uchwy­ty zin­te­gro­wa­ne z gór­ną kra­wę­dzią fron­tów, a mecha­nizm push to open oraz szkło har­to­wa­ne w witry­nach pozwo­lą na kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie. Zróż­ni­co­wa­ne bry­ły z modu­ło­wej kolek­cji Zele stwo­rą uda­ną aran­ża­cję sypial­ni, salo­nu lub poko­ju mło­dzie­żo­we­go.